Forenzično računovodstvo

V zadnjih dveh desetletij so se pomembno spremenile družbene in gospodarske razmere, prihajalo je do številnih sprememb v pravnem in računovodskem razumevanju ekonomskega položaja in uspeha podjetij in drugih poslovnih oseb, vidno se je poslabšala poslovna kultura in občutno se je povečalo število nedovoljenih dejanj nosilcev poslovnih dejavnosti. Pri dobrih poznavalcih poslovnih dogajanj in računovodenja ter računovodskega (s)poročanja velja celo prepričanje, da so se številna nedovoljena dejanja izvedla in se še izvajajo ravno s pomočjo nosilcev računovodstva. Zato je potreben širši družbeni cilj, da se preprečijo, odkrijejo, preiščejo in odpravijo tista poslovna dejanja in stanja, ki povzročajo neupravičeno škodo in bogatenje posameznikov in skupin na račun drugih ter da se razkrivajo manipulacije v računovodstvu, financah in drugih, katerih nosilci so lahko poslovodniki, nadzorniki, računovodje in drugi. Odgovor na opisane razmere je rojstvo in delovanje forenzičnega računovodstva v svetu in Sloveniji.

Forenzično računovodstvo je nova veja in novo področje računovodstva. Nerutiniranost, inovativnost, interdisciplinarnost, visoka raven strokovnosti in drugih posebnosti v preiskovanju (ne)dovoljenih poslovnih dejanj so torej vplivali na razvoj nove informacijske veje, poimenovane forenzično računovodstvo (angl. forensic accounting). Gre za novo dejavnost in novo strokovno opravilo veščakov, v katerem se močno povezujeta poslovno-ekonomska in pravna stroka, zlasti še računovodstvo in revizija, kazensko pravo, materialno pravo in kriminalistika. Opravka imamo s posebno zvrstjo preiskovanja in ocenjevanja (ne)zakonitih in drugače nedovoljenih poslovnih dogajanj in stanj v delovanju podjetij ni drugih poslovnih oseb. Težišče tega preiskovanja je na presojanju resničnega in poštenega obravnavanja gospodarskih kategorij v listinah, poslovnih razvidih (knjigah) in računovodskih (s)poročilih za poslovne, sodne in druge potrebe. Gre za (računovodsko) presojanje, ki je namenjeno (1) preprečevanju in odkrivanju (računovodskih in drugih poslovno-finančnih) prevar pri različnih ravnanjih ter za (2) preiskovanje poslovne skrbnosti različnih subjektov, povezanih s temi ravnanji. Presojanje v okviru forenzičnega računovodstva je namenjeno izražanju neodvisnega in nepristranskega mnenja o možni nevarnosti ali dejanskem obstoju kaznivih ali drugih nedovoljenih ravnanj v poslovanju različnih poslovnih oseb.

Forenzično računovodstvo je splošen izraz, ki se uporablja za opis kakršnekoli gospodarske preiskave, ki lahko privede do pravnih ali drugih posledic. Sestavine in naloge, ki bi jih lahko na nedvoumen način pripisali posameznim nosilcem te dejavnosti, niso povsem dorečene in interpretirane, zato je forenzični računovodja v najširšem smislu krovni nosilec te dejavnosti in profesionalni preiskovalec kaznivih in drugih nedovoljenih gospodarskih dejanj. Zraven visoke ravni poslovno-ekonomskega znanja in veščin – posebej so izpostavljena računovodska, revizijska in poslovno-finančna znanja – so potrebna še dodatna znanja in izkušnje s področja preiskovanja gospodarskih prevar ter v tej zvezi tudi vedenja in znanja o kazenskem pravu in metodiki kriminalističnih preiskovanj. Glavni nosilci te dejavnosti so danes forenzični računovodje, ki se večkrat predstavljajo kot preiskovalni revizorji, preiskovalni računovodje in preiskovalci v sorodnih dejavnostih, ki se s svojim strokovnim znanjem vključujejo v preiskovanje gospodarskih prevar.