Forenzični računovodja

Forenzični računovodja je profesionalni preiskovalec kaznivih in drugih nedovoljenih  poslovnih dejanj v ustanavljanju, delovanju, preoblikovanju, saniranju in prenehanju poslovnih oseb, zato potrebuje znanja o doktrini preiskovanja gospodarskih prevar  in mu pripisujemo naslednje strokovne in osebne lastnosti:

  • je usposobljeni veščak s teoretičnim in praktičnim znanjem o delovanju podjetij in drugih poslovnih oseb ter o preiskovanju gospodarsko-kriminalnih dejanj; dobro pozna delovanje pravnega sistema, zna učinkovito voditi razgovore z ljudmi, pisati izvedeniška poročila za naročnike, zlasti še za pravosodne organe, in strokovno pričati na sodiščih;
  • je strokovno razgledani in izkušeni računovodski veščak za pravosodne in poslovno-ekonomske potrebe, ki se profesionalno ukvarja s forenzično dejavnostjo. Po svojem temeljnem znanju in praktičnih izkušnjah je to lahko revizor, računovodja, inšpektor, kriminalist ali drug sorodni veščak, ki je izvrsten poznavalec in preiskovalec protipravnih ravnanj v poslovnem življenju.


Nosilno vlogo pri preiskovanju prevar ima torej forenzični računovodja, ki si je pred tem pridobil dovolj specialnega znanja ter izkušenj, aktivno deluje pri odkrivanju prevar in se stalno dodatno izobražuje ter na ta način aktivno spremlja razvoj forenzične stroke, dobro razume tudi  vlogo in potrebo po vključevanju forenzičnih veščakov s sorodnih in specifičnih področij (forenzičnih revizorjev IT, pravnih specialistov, grafologov in drugih). Pomembno prispeva k pravilnemu pojasnjevanju in razumevanju  zahtevnih in kompleksnih poslovno-finančnih transakcij ter številčnih podatkov pri preiskovanju kaznivih dejanj. Zato njegova znanja presegajo običajni okvir računovodstva in revizije ter vključujejo sposobnosti preiskovanja kaznivih in drugih nedovoljenih dejanj, zlasti še ustnega in pisnega komuniciranja ter utemeljevanja svojih mnenj . Zato morajo biti odlični v komuniciranju, strokovnem obnašanju in primerni   urejenosti.
Forenzični računovodja je strokovnjak, ki išče dokaze za sprejemljivo resnico. Veliko njegovih vedenj in znanj sodi izven tradicionalnega izobraževanja, usposabljanja in izkušenj gospodarskih in drugih revizorjev ter poslovodnih in drugih računovodij. Spretnosti in sposobnosti, ki so potrebna za učinkovito in uspešno delo forenzičnega računovodje, so:

  • sposobnost prepoznavanja prevar z minimalno količino začetnih informacij, opredelitev poslovnih dogajanj, posebej še finančne narave, poznavanje forenzičnih načinom, metod in tehnik, znanje o dokazih, razlaga računovodskih podatkov in informacij,  preiskovalna miselnost in preiskovalne  spretnosti ter predstavitev ugotovitev;
  • umske in telesne sposobnosti forenzičnega računovodje: ustvarjalnost (razvito logiko), zdrav razum (»zdrav duh v zdravem telesu«), jasnost v razmišljanju in izražanju, široka razgledanost in sposobnost poenostavitve kompleksnih primerov; imeti sprejemljive (= logične) poslovne sodbe; po značaju je miren, hladen, zbran in urejen veščak za poslovno ekonomijo;
  • delo forenzičnega računovodje mora biti preudarno in grajeno na logiki kot teoriji dokazov. Zato potrebuje osnovna znanja in veščine o splošnih pravilih dobrega razmišljanja, to je o razumnem utemeljevanju svojih stališč; od njega se zahteva, da je sposoben jasno uporabljati pogovorni strokovni jezik in oblikovati svoje resnične sklepe, ideje, mnenja; ima veščino izpeljevanja utemeljenih posledic in izogibanja neutemeljenim; je občutljiv na sporne trditve (zmote), skrite domneve in zmotna sklepanja;
  • solidno računovodsko, revizijsko in poslovno-finančno znanje so podlaga za forenzično sposobnost, da hitro in prednostno razvrsti vprašanja, izdela idejni  načrt poteka prevare (scenarij, miselni konstrukt); sposobnost za dobro ustno in pisno komuniciranje, ki je potrebno pri pridobivanju informacij in predstavitvi svojih ugotovitev. Zadana naloga ne bo uspela, če ne more jasno in jedrnato predstaviti svojih ugotovitev;
  • biti mora natančen, dovzeten za detajle in širok mislec, vendar detajli ne smejo ovirati uresničevanja zadane naloge in izhoda iz preiskovalne  poti. V udejstvovanju forenzičnega računovodstva sta pomembni dve spretnosti, ki pripomoreta k pravočasnemu opravljanju dela: preiskovalna in komunikacijska spretnost. Forenzično spretnost kaže v obvladovanju metodike preiskovanja, komunikacijsko pa v podajanju strokovnih mnenj in dokazov; predvsem so to pisne, ustne in medosebne spretnosti, veščine poslušanja, deduktivna in induktivna sposobnost proučevanja, sposobnost vključevanja in dokazovanja resnice.

 

Pravila strokovnega delovanja in obnašanja forenzičnega računovodje so veljavan od 1.4.2013 in so na voljo tukaj.

 

 

 

 

 

click