Imenovanje sodnega izvedenca

Oseba lahko zaprosi za imenovanje za sodnega izvedenca in s tem za vpis v imenik sodnih izvedencev v Republiki Sloveniji, če izpolni in izpolnjuje z (veljavnim) Zakonom o sodiščih in podrejenimi pravili zahtevane pogoje. V nadaljevanju besedila je opisan postopek za imenovanje katerekoli osebe za sodnega izvedenca.

Sodni izvedenec je oseba, imenovana za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka (84. člen ZS). Sodni izvedenec se sme sklicevati na ta status kadar daje izvide in mnenja na zahtevo sodišča v sodnem postopku, na zahtevo upravnega organa v upravnem postopku ali če drug zakon (uredba) določa njegovo delovanje (85. člen ZS).

Sodnega izvedenca na podlagi javnega poziva imenuje minister, pristojen za pravosodje, za določeno strokovno področje in podpodročje izvedenskega dela (86. člen ZS). S področjem forenzičnega računovodstva je povezano strokovno področje: forenzično preiskovanje gospodarskega poslovanja, podpodročje: forenzični računovodja. Osebi, ki je pridobila strokovni naziv preizkušeni forenzični računovodja, je najbližje navedeno strokovno področje.

Postopek imenovanja. Ministrstvo, pristojno za pravosodje, vodi postopek za imenovanje izvedenca v skladu z Zakonom o sodiščih in podrejenimi pravili ter po pravilih zakona, ki ureja splošni upravni postopek (4. člen Pravilnika). Ministrstvo, pristojno za pravosodje, upravlja (vodi) imenik sodnih izvedencev (88. člen ZS).

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, dvakrat v koledarskem letu objavi poziv k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev. Poziv se objavi glede na potrebe na posameznem strokovnem področju in podpodročju izvedenskega dela, ki se ugotovijo na podlagi obrazloženih mnenj predsednikov posameznih sodišč (86. člen ZS). Javni poziv k predložitvi vlog za imenovanje izvedencev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani ministrstva (4. člen Pravilnika).

Vlogo vloži oseba pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje. Vlogo za imenovanje lahko vloži katerikoli oseba, ki želi biti imenovana za izvedenca (4. člen Pravilnika). (Kandidat za sodnega izvedenca k svoji vlogi priloži več prilog, ki so naštete v 5. členu Pravilnika.)

Za sodnega izvedenca je lahko imenovan, kdor (87. člen ZS):

1. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,

2. je poslovno sposoben,

3. je osebnostno primeren,

4. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje izvedenskega dela, ker bi to lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njegovega dela ali ugledu sodišča,

5. ima univerzitetno izobrazbo ali končan magistrski študijski program in ima ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto izvedenskega dela,

6. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati izvedensko delo,

7. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedeništvom.

Kriterij (pogoj) ustreznega strokovnega znanja ter praktičnih sposobnosti za opravljanje izvedenskega dela (5. točka pogojev iz 87. člena ZS) pomeni, da minister, pristojen za pravosodje, (lahko) odredi poseben preizkus strokovnosti pred komisijo, sestavljeno iz strokovnjakov s področja, na katerem bo oseba opravljala izvedensko delo (87. člen ZS). Člani komisije so strokovnjaki imenovani s področja in podpodročja, za katerega se opravlja preizkus (27. člen Pravilnika). Kandidat je lahko imenovan za izvedenca le, če uspešno opravi poseben preizkus strokovnosti (7. člen Pravilnika).

Opravljanje preizkusa strokovnosti. Kandidat opravlja ta preizkus v rokih, ki jih določi Center za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu: CIP; 7. člen Pravilnika). Čas in kraj opravljanja preizkusa določi CIP (28. člen Pravilnika). Preizkus zajema preverjanje znanja s strokovnega področja in podpodročja, za katerega želi biti kandidat imenovan, in vključuje poznavanje predpisov, teorije in strokovne prakse z določenega strokovnega področja in podpodročja, ter preverjanje pravnega znanja (28. člen Pravilnika). Preizkus se opravlja pisno in ustno (30. člen Pravilnika).

Pisni del preizkusa zajema pisno nalogo s strokovnega področja in podpodročja, za katero se opravlja preizkus. Naloga je zasnovana zlasti v obliki reševanja strokovnega problema s študijem primera na podlagi predloženega gradiva ter z izdelavo osnutka izvida in mnenja s strokovnega področja in podpodročja, za katero se opravlja preizkus (30. člen Pravilnika). Pisni del preizkusa traja največ štiri ure. Kandidat ima lahko pri sebi pravne predpise in strokovno literaturo (30. člen Pravilnika). Z rezultatom pisnega dela preizkusa komisija kandidata seznani na dan ustnega dela preizkusa. Če kandidat uspešno opravi pisni del, lahko pristopi k ustnemu delu preizkusa (30. člen Pravilnika).

Ustni del preizkusa zajema zagovor pisnega dela preizkusa in preverjanje znanja s strokovnega področja in podpodročja, za katero kandidat opravlja preizkus, ter preverjanje pravnega znanja, ki zajema predvsem poznavanje: temeljnih institutov ustavne ureditve Republike Slovenije, organizacije in delovanja pravosodja in sodstva, osnov sodnih postopkov, osnove pravil o dokazovanju, zakonskih določb o pravicah in dolžnostih izvedencev oziroma cenilcev ter osnov prava in institucij Evropske unije (30. člen Pravilnika). Ustni del traja, kolikor je potrebno za preverjanje kandidatove strokovnosti, vendar največ eno uro. Ustni del preizkusa se opravlja najkasneje v sedmih dneh po opravljenem pisnem delu preizkusa (30. člen Pravilnika). Preizkus je opravljen uspešno, če kandidat uspešno opravi tudi ustni del (30. člen Pravilnika).

Izid preizkusa razglasi komisija v navzočnosti komisije in kandidata takoj po končanem celotnem preizkusu (31. člen Pravilnika). Kandidatu, ki je opravil preizkus, se izda potrdilo o opravljenem preizkusu (31. člen Pravilnika). Sodni izvedenec je imenovan z dnem, ko pred ministrom, pristojnim za pravosodje, izreče naslednjo prisego: »Prisegam pri svoji časti, da bom izvedensko delo opravljal-a po svoji vesti, nepristransko, v skladu s pravili znanosti in strokovnega znanja in da bom podajal-a svoje izvide in mnenja natančno in popolno.« (88. člen ZS).

Kasnejše izobraževanje sodnega izvedenca. Sodni izvedenec se je dolžan strokovno izpopolnjevati in sproti seznanjati z novimi dognanji in metodami v stroki oziroma sodelovati na raznovrstnih posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih (87. člen ZS). Sodni izvedenec je dolžan po preteku petih let od dneva imenovanja in po preteku vsakih nadaljnjih pet let predložiti ministru, pristojnemu za pravosodje, dokazila o strokovnem izpopolnjevanju in seznanitvi z novimi dognanji in metodami v stroki oziroma o sodelovanju na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih (84. člen ZS).

Vira: Zakon o sodiščih in Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih