Kako pridobiti naziv preizkuseni forenzicni racunovodja?

Pomembno obvestilo o izobraževanju za pridobitev strokovnega naziva preizkušenega forenzičnega računovodje

 

Strokovni Svet Sekcije forenzičnih računovodij je na svoji redni seji 12. 2. 2019, sprejel sklep, da se v letu 2019 se zaradi prenove programa izobraževanja in učnih gradiv za naziv PFR ne vpisuje novih kandidatov v izobraževanje za pridobitev naziva Preizkušeni forenzični računovodja. Naslednji vpis bo predvidoma v letu 2020. 

Postopek pridobitve strokovnega naziva preizkušenega forenzičnega računovodje

Opomba: v besedilu se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Postopek pridobitve strokovnega naziva

Postopek pridobitve strokovnega naziva preizkušeni forenzični računovodja je sestavljen iz dveh delov:

v prvem delu mora kandidat za strokovni naziv opraviti dva strokovna izpita, ki obsegata vsebine iz posameznih področij; in sicer:

o prvi strokovni izpit obsega vsebine: računovodstva, doktrine forenzičnega računovodstva, kazenskega materialnega in kazenskega procesnega prava, kriminalistike; ter

o drugi strokovni izpit obsega vsebine: manipulacij in preiskovanj v računovodstvu, poslovnih financah in na področju davščin ter forenzičnega preiskovanja digitalnih podatkov;

v drugem delu kandidat samostojno pripravi, predstavi in zagovarja zaključno delo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja pred komisijo za zagovor zaključnega dela.

Ko kandidat opravi oba strokovna izpita, lahko pristopi k zagovoru zaključnega dela.

V posameznem letu sta razpisana dva izpitna roka za opravljanje strokovnega izpita. Ta sta objavljena na spletnih straneh Sekcije forenzičnih računovodij. (Opomba: za dodatna pojasnila v zvezi z izpitnimi roki smo Vam na voljo vsak dan od 7.00 do 15.00 na telefonski številki +386 1 561 09 31.)

Termin zagovora zaključnega dela je določen v dogovoru s kandidatom za zagovor zaključnega dela.

Izpiti

Opravljanje izpitov ureja Pravilnik o izobraževanju in pridobitvi strokovnega naziva preizkušeni forenzični računovodja pri Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije (PIPFR-1).

Oprostitev dela izpita. Na podlagi 17. člena Pravilnika je kandidat oproščen opravljanja (dela) strokovnega izpita na podlagi izpita, ki ga je opravil v drugem izobraževanju za strokovne nazive in/ali tujini. Kandidat je lahko oproščen (dela) strokovnega izpita, če vloži pisno zahtevo za oprostitev ob prijavi za pridobitev strokovnega naziva preizkušenega forenzičnega računovodje.
Ostale zadeve, povezane z izpiti in oprostitvijo opravljanja (dela) izpita, ureja Pravilnik (PIPFR-1A).

Pogoji za pridobitev strokovnega naziva

Kandidat, ki želi pridobiti strokovni naziv preizkušeni forenzični računovodja, mora izpolnjevati hkrati tele pogoje:

je zaključil najmanj študijski program prve stopnje s področja poslovno-ekonomskih ved, pravnih ved, upravnih ved ali varstvenih ved po zakonu, ki ureja visoko šolstvo, oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo;

da ima praviloma pet let ustreznih delovnih izkušenj na področju računovodstva, revizije, davščin, financ, varstvoslovja in/ali podobnih področij, od tega najmanj tri leta ustreznih delovnih izkušenj v zadnjih petih letih;

da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine;

da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence;

da je plačal pristojbino, ki jo določi Zveza. Ostale zadeve, povezane s pridobitvijo strokovnega naziva preizkušeni forenzični računovodja, ureja Pravilnik (PIPFR-1A).

Prijavnina in druge pristojbine

Prijavnina za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni forenzični računovodja je 700,00 €; davek na dodano vrednost ni vračunan. Prijavnina obsega predajo gradiva v elektronski obliki za oba strokovna izpita in navodila za izdelavo zaključnega dela.

Za vsak pristop k strokovnemu izpitu ali ponavljanje izpita se zaračuna 55,00 €; davek na dodano vrednost ni vračunan. Pristojbina obsega pripravo in popravljanje izpitne pole ter izdajo potrdila v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita. Pristojbino mora kandidat plačati po prejemu izdanega računa. Račun se izda na podlagi (pravočasne) prijave kandidata k opravljanju strokovnega izpita.

Za pristop k zagovoru zaključnega dela in ponavljanje zagovora zaključnega dela se zaračuna 800,00 €; davek na dodano vrednost ni vračunan. Pristojbina obsega izvedbo zagovora zaključnega dela ter izdajo potrdila v zvezi z zagovor zaključnega dela. Pristojbino mora kandidat plačati po prejemu izdanega računa. Račun se izda na podlagi (pravočasne) prijave kandidata k zagovoru zaključnega dela.

Način prijave

Kandidati se prijavijo za pridobitev strokovnega naziva z vpisnico. Obrazec za prijavo lahko prevzamete tukaj, osebno na Zvezi ali vam ga pošljemo po pošti. O sprejemu bo odločala komisija za preverjanje izpolnjevanja pogojev za vpis v izobraževanje; nepopolnih vlog ne bo obravnavala, kandidati pa bodo o sprejemu v izobraževanju pisno obveščeni.

Kandidati se lahko prijavijo za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni forenzični računovodja kadarkoli.

Obrazci, katere izpolni kandidat, so na dnu spletne strani. Te se izpolnjene pošlje na e-naslov Sekcije forenzičnih računovodij: info[at]sfr.si

Kontakt

Sekcija forenzičnih računovodij omogoča pridobitev strokovnega naziva preizkušeni forenzični računovodja. Za dodatna pojasnila smo Vam na voljo vsak dan od 7.00 do 15.00 na telefonski številki +386 1 561 09 31 ali na spletni naslov Sekcije forenzičnih računovodij (info[at]sfr.si).


Priloge: Obrazci

Vsi obrazci A skupaj - Obrazci (Priloga A1 do A4 )

Obrazec za prijavo zaključnega dela - Obrazec D1

cialis

 

 

viagra