Sekcija forenzičnih računovodij

Ustanovitev

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana je s 1. januarjem 2012 ustanovila Sekcijo forenzičnih računovodij.

Poimenovanje Sekcije:

 • krajše, temeljno poimenovanje: Sekcija forenzičnih računovodij (angleško: Chapter of Forensic Accountants); in
 • daljše poimenovanje: Sekcija forenzičnih računovodij pri Zvezi (angleško: Association of Accountants, Treasurers and Auditors of Slovenia, Chapter of Forensic Accountants).Prizadevanja Sekcije

 

Sekcija forenzičnih računovodij je ustanovljena z namenom, da uresničuje naslednje cilje:

 • omogoča organizirano delovanje nosilcev forenzične dejavnosti v Sloveniji v obliki posebne sekcije (združenja), katere člani so lahko posamezniki, ki so zainteresirani za profesionalno delo in spremljanje razvoja v tej dejavnosti;
 • prispeva k dvigu poslovne kulture in ugleda podjetij in drugih poslovnih oseb ter celotne družbe, v kateri so spoštovane pravne norme, poslovno-organizacijska in  etična pravila ter  je prisotna visoka zavest za preprečevanje in odpravljanje vseh nesprejemljivih poslovnih dejanj;
 • sledila razvoju forenzičnega računovodstva po svetu in skladno z najnovejšimi dognanji in rešitvami razvija veljavno doktrino preiskovanja kaznivih in drugih nedovoljenih dejanj v delovanju poslovnih oseb ter skrbi za prepoznavnost in uveljavljanje profesionalizacije v preiskovanju nedovoljenih poslovnih dejanj;
 • postati želi nosilka razvoja in udejanja forenzičnega računovodstva v slovenskem prostoru, tako za pravosodne kot tudi za poslovne potrebe; razvijala bo dejavnost forenzičnega računovodstva, skladno z rešitvami, ki so se izkazale kot veljavna doktrina preiskovanja gospodarsko-kriminalnih in drugih nedovoljenih dejanj v poslovnih osebah;
 • izobražuje preiskovalne veščake s specialnimi poslovno-ekonomskimi in pravnimi znanji, ki se profesionalno ukvarjajo s preprečevanjem, odkrivanjem in odpravljanjem kaznivih in drugih nedovoljenih poslovno-ekonomskih dejanj;
 • zagotavlja organizirano izobraževanje vseh tistih, ki si želijo pridobiti potrebna vedenja in znanja za profesionalno delo forenzičnega računovodje; to izobraževanje  je  po vsebinski plati na univerzitetni ravni in podobnih izobraževanj v tujini;
 • zagotavlja strokovno oporo skrbnikom (poslovodnikom, nadzornikom in lastnikom) zakonitega in moralno neoporečnega delovanja poslovnih oseb ter drugim uporabnikom tovrstnih vedenj in znanj pri preprečevanju, odkrivanju in odpravljanju kaznivih in drugih nedovoljenih poslovno-ekonomskih dejanj;


Sekcije forenzičnih računovodij deluje predvsem  na naslednjih ključnih področjih:

 • zagotavlja  veljavno doktrino oziroma strokovni okvir za delovanje nosilcev forenzične dejavnosti;
 • izobražuje  forenzične računovodje za profesionalno delo na področjih preprečevanja, odkrivanja in odpravljanja kaznivih ter drugih nedovoljenih poslovno-ekonomskih dejanj.


Več o Sekciji in njenem delovanju, organih ter organiziranosti je moč prebrati v Pravilniku o delovanju Sekcije.